MAPfolio presentatiemappen | Algemene Voorwaarden
16421
page-template-default,page,page-id-16421,theme-bridge,qode-listing-1.0.2,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0.2,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Algemene voorwaarden

Bezoekadres:
Mapfolio
Achterweg 16
4181AE Waardenburg

 

Correspondentieadres:
Mapfolio
Postbus 29
4180BA Waardenburg

Tel : 0031418654561
KVK : 11070862
BTWnr. : NL818762743B01
(AS 130-09)

 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van
opdracht alsmede alle overeenkomsten van koop en verkoop van Mapfolio “de
gebruiker”.

 

2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een
natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze
worden aangeduid als “de consument”.

 

3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen
gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.

 

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax
of op enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in
het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

5. De door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte tekeningen,
ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de
bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden
verstaan. Hieronder worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals
op computerschijven, op cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en
ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

7. Indien de gebruiker op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn
overeengekomen, laat dit onverlet het recht van de gebruiker op een later tijdstip alsnog
nakoming te verlangen.

 

8. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand
gesteld zijn indien de gebruiker dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de
wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

 

 

Artikel 2: Overeenkomsten

1. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn
bevestigd, dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met
de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

 

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of
aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker
bindend.

 

 

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij
ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend
aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het
recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de in
de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. uitvoering van een deel van de te verrichten
werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

 

3. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij
verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

 

4. Aanbiedingen, offertes en prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.

5. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is de gebruiker hieraan
niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

6. Getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden en ontwerpen alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

7. De in het vorige lid genoemde modellen, voorbeelden en ontwerpen etc. blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker en dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

8. De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de
door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen.

 

9. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de
wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op
deze kosten heeft gewezen.

 

 

Artikel 4: Inschakeling derden
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het
recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter
beoordeling van de gebruiker.

 

 

Artikel 5: Verstrekken van gegevens

1. De wederpartij is verplicht alle gegevens, welke de gebruiker nodig heeft voor het naar diens
oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst, in de gewenste vorm en op een nader te
bepalen tijdstip aan de gebruiker te verstrekken.

 

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De
wederpartij vrijwaart de gebruiker voor gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of
onvolledig zijn van de gegevens.

 

3. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte
informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.

 

4. De wederpartij zal de gebruiker tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn
organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de
overeenkomst.

 

5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichten is voldaan, is de gebruiker
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij
wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen
vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de
overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 

 

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie

1. De gebruiker verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het
sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de wederpartij heeft verkregen en waarvan hij
weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk
behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij de gebruiker ingevolge wet- en/of regelgeving
dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te
verstrekken en de gebruiker zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter
toegestaan verschoningsrecht.

 

2. De gebruiker zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de
wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

 

3. De gebruiker staat er voor in dat zijn personeel en andere personen die onder zijn supervisie
op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de
geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

 

4. De gebruiker verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en
informatie binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom heeft verzocht, aan de
wederpartij terug te geven.

 

5. Het is de gebruiker toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en
werkzaamheden alsmede om methodes e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de
wederpartij hierbij gewaarborgd blijft.

 

 

Artikel 7: Risico van opslag informatie

1. De gebruiker verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de
wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt de gebruiker
geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

 

2. De wederpartij draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij de gebruiker of
derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is
aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend
personeel.

 

 

Artikel 8: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. de bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de
werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale
termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de
gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij
derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 

2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q.
fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie
worden gefactureerd.

 

3. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. bescheiden gaat over op de wederpartij op het
moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden
verstaan: het moment waarop de te leveren zaken c.q. bescheiden het pand, het magazijn of
de winkel van de gebruiker verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.

 

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene
voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking
staan van de consument.

 

5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te
bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de verzending c.q.
het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van
de bestelde zaken voor risico van de gebruiker is, maar voor rekening van de consument.

 

7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken c.q. bescheiden aan de wederpartij te leveren c.q. de
werkzaamheden te verrichten c.q. indien de zaken niet worden afgehaald wegens een oorzaak
gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de bestelde
zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor
rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand
waarbinnen de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te
verrichten c.q. de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een
en ander, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

 

8. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke
blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker het
recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of
nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van
schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is
alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen.

 

9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs c.q. het
verschuldigde honorarium alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen
onverlet.

 

10. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de
wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering
over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

 

 

Artikel 9: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q.
de levering van de zaken c.q. bescheiden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke
gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft
ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen
naar evenredigheid worden bijgesteld.

 

2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de
gebruiker niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker
gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is de gebruiker gerechtigd de uitvoering
van de onderdelen die tot de volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de
resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. Indien dit kosten met zich meebrengt,
zijn deze kosten voor rekening van de wederpartij.

 

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten
gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan
ook, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst
zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. De gebruiker zal de
wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen
c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer
uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of
overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan in ieder geval recht op
volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden c.q.
leveringen.

 

5. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij
komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders zijn overeengekomen.

 

6. Indien de gebruiker de wederpartij met betrekking tot de te vervaardigen bescheiden eerst
een conceptversie doet toekomen, zal de wederpartij deze conceptversie controleren en zijn
op- en/of aanmerkingen zo spoedig mogelijk aan de gebruiker kenbaar maken. Indien nodig
wordt het concept door de gebruiker aangepast. Op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij
zal nogmaals een conceptversie worden aangeleverd. Bij overhandiging of toezending van de
definitieve versie van de vervaardigde bescheiden heeft de gebruiker het recht de wederpartij
te verzoeken een exemplaar per pagina voor akkoord te paraferen dan wel een verklaring met
betrekking tot de aflevering van de afgestemde definitieve versie voor akkoord te
ondertekenen. Indien de gebruiker de wederpartij schriftelijk heeft verzocht een
akkoordverklaring te tekenen, dan is het gebruik van de vervaardigde bescheiden eerst
toegestaan, nadat het schriftelijke akkoord door de gebruiker retour is ontvangen.

 

7. Ingeval de gebruiker in reeds door de wederpartij goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen
dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is de gebruiker gerechtigd de
hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

 

Artikel 10: Honorarium, kosten en declaratie

1. Het bedrag dat aan honorarium bij de wederpartij in rekening wordt gebracht is, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, berekend op basis van het aantal
bestede uren en onder toepassing van de gebruikelijke tarieven van de gebruiker.

 

2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en
met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen
overeengekomen tijdstippen.

 

3. De door de gebruiker gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen,
offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en
eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten,
administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders wordt vermeld.

 

4. De gebruiker is gerechtigd een overeengekomen honorarium te verhogen indien tijdens de
uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel
verwachte hoeveelheid werk in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het sluiten
van de overeenkomst, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare
tekortkoming van de gebruiker en in redelijkheid niet van de gebruiker kan worden verlangd
de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.

 

5. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de
urenregistratie van de gebruiker bindend.

 

6. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de
overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de
lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd de
verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een
nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door de gebruiker dan wel van door hem ingeschakelde derden
of toeleveranciers in werking treden dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde
prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden
na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening
gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de
consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

 

Artikel 11: Meer- en minderwerk

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij
overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient
schriftelijk door de gebruiker te worden bevestigd.

 

2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van
verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
c. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

 

3. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

 

Artikel 12: Reclames en klachten

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan
over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of
afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de
begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan
de gebruiker te worden gemeld.

 

2. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden e.d. in de geleverde bescheiden die door
de wederpartij in redelijkheid bij een eerste grondige controle van deze bescheiden kunnen
worden geconstateerd dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden
aan de gebruiker te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.

 

3. Overige reclames – waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden –
dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan de gebruiker te worden gemeld.
Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames c.q.
klachten dienen in ieder geval binnen 1 jaar na (op)levering aan de gebruiker te worden
gemeld.

 

4. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar genoemde termijnen aan de
gebruiker zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken c.q. de bescheiden geacht conform de
overeenkomst te zijn geleverd en de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.

 

5. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven aantallen, kleuren, kwaliteit en gramgewicht van
papier e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Geringe afwijkingen
tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds de oorspronkelijke drukproef gelden
evenmin als tekortkoming.

 

6. De beoordeling wat als geringe afwijking heeft te gelden geschiedt op basis van de in de
branche gebruikelijke toleranties en/of de door de toeleveranciers van de gebruiker
gehanteerde toleranties en/of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 

7. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 

8. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het
onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts
voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke
schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

 

9. Indien de zaken c.q. de bescheiden c.q. het resultaat van de werkzaamheden door of namens
de wederpartij zijn bewerkt, aangevuld of hierin anderszins wijzigingen zijn aangebracht,
vervalt elk recht op reclame.

 

10. Ingeval van terechte reclames c.q. klachten zal de schade worden afgewikkeld krachtens het
bepaalde in artikel 13.

 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid en garantie
1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden
verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van
overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of
stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel
dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen
verzetten.

 

2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of
zijn leidinggevend personeel.

 

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van
de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken
c.q. de bescheiden c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.

 

4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer
gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover
de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.

 

5. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen en/of
geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op
het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken
– te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

 

6. Stelt de wederpartij materialen voor verdere verwerking c.q. bewerking beschikbaar, dan is de
gebruiker – voor zover mogelijk – verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q.
bewerking, echter nimmer voor de materialen zelf.

 

7. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het
(op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

 

8. Indien de gebruiker in zijn aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert de gebruiker zich
ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van
de materialen aan de gebruiker zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en eigenschappen
van deze materialen. De gebruiker is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor
schade te dien aanzien ontstaan.

 

9. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en
vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van
schade indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van
de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken
door de wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, bescheiden,
materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker
zijn verschaft en/of voorgeschreven;
c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de
gebruiker;
d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de
wederpartij bewerkingen c.q. werkzaamheden heeft uitgevoerd dan wel anderszins
aanpassingen aan de geleverde zaken c.q. de bescheiden heeft gemaakt, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

 

 

Artikel 14: Betaling

1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet
volledig is betaald:
a. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van
2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand
worden in deze als volle maanden aangemerkt;
b. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van
buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom
en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
c. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden
betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake
administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de
overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

 

3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende
omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een
eis tot schadevergoeding.

 

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de
gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot
levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is
geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment
van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om
aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

 

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de
wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.

 

6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de
gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening
met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening
geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de
consument.

 

 

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

1. De gebruiker is en blijft rechthebbende op alle bestaande en/of toekomstige rechten van
intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de
(uitvoering van de) overeenkomst. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan
worden door een depot of registratie, is uitsluitend de gebruiker daartoe bevoegd.

 

2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten – openbaarmaking of
overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering
van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.

 

3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker
verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen
gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen
gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis te brengen van
derden.

 

5. De gebruiker is gerechtigd zijn naam te laten vermelden c.q. te verwijderen in c.q. uit het
colofon van een publicatie.

 

6. Als de gebruiker dit nodig acht, zal de wederpartij de te verveelvoudigen zaak voorzien:
a. van het symbool ©, met de (bedrijfs)naam van de gebruiker en het jaar van eerste
openbaarmaking;
b. van het symbool D, met hetzij het jaar van het internationale depot en de naam van de
gebruiker c.q. de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

 

7. De wederpartij zal de productie niet doen aanvangen alvorens de schriftelijke toestemming
van de gebruiker te hebben verkregen. Hij doet de gebruiker daartoe drukproeven of
prototypen ter correctie toekomen.

 

8. Indien de wederpartij wijzigingen in het definitieve ontwerp wenst, dan is de wederpartij
verplicht eerst de gebruiker in staat te stellen het ontwerp op kosten van de wederpartij te
wijzigen. De gebruiker zal de gewenste wijzigingen aanbrengen, tenzij dit in redelijkheid niet
van hem kan worden verlangd. Indien de gebruiker de wijzigingen niet zelf wenst aan te
brengen zal de gebruiker schriftelijke toestemming verlenen om het ontwerp te wijzigen,
tenzij het verlenen van toestemming in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

 

9. De wederpartij en de gebruiker zijn vrij om de vervaardigde zaken of verveelvoudigingen
daarvan te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie en daarbij elkaars
naam te vermelden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit
echter niet eerder dan wanneer openbaarmaking van de vervaardigde zaken heeft
plaatsgevonden.

 

10. Door het verstrekken van gegevens aan de gebruiker verklaart de wederpartij dat geen
inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt
gemaakt. De wederpartij vrijwaart de gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel
financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

 

 

Artikel 16: Retentierecht
De gebruiker is bevoegd de afgifte van de zaken c.q. bescheiden die hij voor de wederpartij in
verband met de uitvoering van de overeenkomst heeft vervaardigd, alsmede de teruggave van alle
door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevens, informatiedragers e.d., op te schorten,
totdat de vorderingen ter zake van voornoemde overeenkomst door de wederpartij aan de
gebruiker zullen zijn voldaan.

 

 

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de
wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de
wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot
diens vermogen of delen ervan verliest.

 

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

 

Artikel 18: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden
dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn
op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niettoerekenbare
tekortkoming aan de zijde van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde
derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de gebruiker.

 

3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de
wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te
komen.

 

4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan:
oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking
en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de
ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen,
bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden,
wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of
andere voorvallen.

 

 

Artikel 19: Ontbinding, annulering, opzegging

1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel
6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich
hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst
krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
b. Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de
consument.

 

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór
aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één
der partijen.

 

3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na
aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één
der partijen.

 

4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een
door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle
kosten, schade alsmede gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is
gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk
van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs
bij de wederpartij in rekening te brengen.

 

5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en
vrijwaart de gebruiker ter zake.

 

6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

 

Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens
naar Nederlands recht worden beslecht.

 

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het
dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde
rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd
is.

 

3. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan
hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument
kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde
rechter.

 

4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een
wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform
het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij
de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]